Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Begeleiding
van start
tot verkoop!’

Privacy statement

Heijmans & Partners B.V. (hierna: “Heijmans & Partners”) zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van zowel de gebruikers van haar website als de gebruikers van haar diensten. Heijmans & Partners gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens

Heijmans & Partners verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer (BSN), financiële gegevens en overige persoonsgegevens die via correspondentie (ook telefonisch) aan Heijmans & Partners worden verstrekt. Heijmans & Partners zal tevens persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van wet en regelgeving verplicht is.

Doeleinden

Om haar werkzaamheden te kunnen verrichten, is het voor Heijmans & Partners noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Op deze wijze kan zij op de juiste wijze haar diensten leveren en aanbieden. Hieronder wordt mede het afhandelen van betalingen en het verzenden van nieuwsbrieven begrepen. Uiteraard zal Heijmans & Partners de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Bewaartermijn

Heijmans & Partners zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Rechten betrokkenen

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Heijmans & Partners te verzoeken om inzage en rectificatiewissing van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking. Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft hij of zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Heijmans & Partners zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemd verzoek gehoor geven, tenzij dit op grond van de complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens uitwisselen met anderen

Heijmans & Partners verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Heijmans & Partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.