Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Onze
administratie

in goede
handen!’

Compensatieregelingen Coronavirus

Door de overheid zijn de volgende aanvullende maatregelen aangekondigd om u tegemoet te komen: uitbreiding van de regeling voor werktijdverkorting, vereenvoudiging en versoepeling uitstel van betaling van belastingen, extra ondersteuning van ZZP’ers, garantstelling voor kredieten waardoor deze eenvoudiger te verkrijgen zijn, rentekorting op microkredieten en een noodloket voor een vaste tegemoetkoming van € 4.000.

Uitbreiding van de regeling voor werktijdverkorting

Deze bestaande regeling is overbelast daarom is deze per direct gesloten. De regeling wordt vervangen door de tijdelijke, nieuwe regeling tegemoetkoming loonkosten. Lopende aanvragen voor werktijdverkorting zullen automatisch worden opgenomen in de nieuwe regeling. U heeft hierop recht wanneer u minimaal 20% omzetverlies verwacht. U kunt dan voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% van de loonsom verkrijgen. Het UWV zal na aanvraag een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming verstrekken. Op dit moment is het nog niet mogelijk deze tegemoetkoming aan te vragen, zodra dit mogelijk wordt brengen wij u hiervan op de hoogte. Alle aanvragen kunnen worden gedaan met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

Vereenvoudiging en versoepeling uitstel van betaling van belastingen

Wij kunnen voor u bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting, zodra u voor één van deze belastingsoorten een (naheffings)aanslag heeft ontvangen. De belastingdienst stopt dan met invorderen van deze belastingen en een boete voor te late betaling hiervan zal vervallen. De invorderingsrente die betaald moet worden wegens te late betaling wordt vanaf 23 maart verlaagd van 4% naar 0,01% voor alle belastingschulden. Daarnaast wordt de belastingrente die over aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting wordt berekend die na 1 april worden ingediend tevens verlaagd naar 0,1%. Voor de vennootschapsbelasting gaat dit in per 1 juni, voor de inkomstenbelasting per 1 juli.

Naast bovenstaande mogelijkheden blijft het mogelijk om op de gebruikelijke wijze uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 te verlagen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen, wij kunnen dit per direct voor u aanvragen.

Zie voor verdere informatie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus

Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers

Bij uw gemeente kan voor een periode van drie maanden een aanvullende inkomensondersteuning worden aangevraagd. Op dit moment is deze versnelde procedure nog in ontwikkeling. Zodra U zich hiervoor kunt melden bij uw eigen gemeente brengen wij U hiervan op de hoogte. Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum, hierbij wordt geen rekening gehouden met het inkomen van uw partner en uw vermogen. Ook behoeft deze uitkering niet terugbetaald te worden. Ook wordt ondersteuning in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagde rente mogelijk binnen deze regeling.

Verruimde regeling borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)

Door deze regeling staat het ministerie van EZK borg voor kredieten aan ondernemers. De borgstelling is verruimd van 50% van het krediet naar 75% van het krediet, bovendien kan deze regeling ook gebruikt worden overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.  U kunt u een dergelijk krediet afsluiten bij uw kredietverstrekker of bank. Zie voor verdere informatie: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/coronavirus-verruimde-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-open

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Voor microkredieten die zijn afgesloten bij Qredits wordt uitstel van aflossing voor 6 maanden en een renteverlaging naar 2% verleend voor ondernemers die geraakt zijn of worden door het Coronavirus.

Compensatieregeling getroffen sectoren

De genomen maatregelen hebben enorme gevolgen voor een aantal sectoren die moeilijk tot niet kunnen worden ingehaald zodra deze crisis ten einde is. Hiervoor wordt op dit moment een compensatieregeling uitgewerkt met passende maatregelen. Deze maatregelen moeten nog voorgelegd worden aan de Europese Unie. Een van de genoemde maatregelen is een vaste uitkering van € 4.000 per getroffen onderneming. Zodra duidelijk is hoe deze compensatie aangevraagd kan worden brengen wij U hiervan op de hoogte.

Voor een uitgebreide toelichting op bovenstaande maatregelen zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

Comments are closed.