Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Begeleiding
van start
tot verkoop!’

Belastingplan 2017 en eindejaarstips 2016

Het eind van het jaar 2016 is weer in zicht! Een uitgelezen moment om op basis van het Belastingplan 2017 alvast vooruit te kijken en mogelijk in te spelen op verschillende aspecten binnen de fiscaliteit.

Tarief vennootschapsbelasting
Komende jaren wordt het tariefsopstapje binnen de vennootschapsbelasting verruimd. Voor het belastingjaar 2018 en 2019 wordt de eerste tariefschijf van 20% verruimd tot € 250.000 winst. Al het meerdere wordt belast tegen 25%. In 2020 wordt dit verder verhoogd naar € 300.000 om in 2021 de gewenste € 350.000 te bereiken.

Beëindiging pensioenopbouw bij eigen BV
Vóór 1 april 2017 dient de pensioenvoorziening premievrij gemaakt te worden en tot die tijd mag extern verzekerd pensioen dat voorheen voor rekening van de eigen BV was opgebouwd weer worden overgeheveld naar de eigen BV. De geboden alternatieven voor pensioen in eigen beheer zijn afkoop, onveranderd laten en oudedagsvoorziening. Klik hier voor meer informatie.

Aanschaf plug-in hybride of reguliere auto
De aanschaf van een plug-in hybride (CO2-uitstoot tussen 1 en 50 gram) is voordeliger in 2016. Als de eerste toelating op de weg uiterlijk op 31 december 2016 plaats heeft, bedraagt de bijtelling namelijk de komende 60 maanden 15% in plaats van 22%.

Bij een reguliere auto met 25% bijtelling, kunt u uw aankoop beter uitstellen tot na 1 januari 2017, aangezien dan het lagere percentage van 22% gaat gelden. Let op: een datum eerste toelating (DET) in 2016 en in 2017 voor het eerst te naam stellen, heeft het tarief van 25% tot gevolg.

Wet Uitwerking Autobrief II 2017
De bijtellingspercentages voor auto met een datum eerste toelating (DET) na 1 januari 2017 bedragen voor volledig elektrische auto’s en waterstof auto’s 4% en voor de overige auto’s 22%. Vanaf 2019 geldt voor aangeschafte elektrische auto’s en waterstofauto’s 4% tot € 50.000 en 22% daarboven. Voor nieuwe auto’s aangeschaft in de periode 2017 tot en met 2020 geldt een periode van 60 maanden voor het bijtellingspercentage.
DET is de datum waarop het voertuig voor het eerst in gebruik is genomen en een kenteken heeft gekregen.

Auto’s met een DET van vóór 1 januari 2017 houden 60 maanden recht op het op dat moment geldende bijtellingspercentage. Die periode vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister. Na die 60 maanden is sprake van 25% bijtelling, en niet 22%.

Voor auto’s met een DET van vóór 1 juli 2012 waarvoor geen periode van 60 maanden geldt, blijft de verlaagde bijtelling gelden tot en met 31 december 2018. Daarna geldt voor deze auto’s 25%, en niet 22%.

Aanpassing vermogensrendementsheffing (Box 3)
Na veel kritiek over iet gehaalde rendementen is besloten het forfaitaire rendement van 4% te wijzigen. Met ingang van 1 januari 2017 wordt het vermogen automatisch verdeeld in sparen en beleggen, ongeacht de feitelijke situatie. Het rendement op sparen wordt lager belast dan het rendement op beleggen. Het heffingsvrije vermogen bedraagt € 25.000 per persoon.

De kleine spaarders gaan er op vooruit, terwijl de grote vermogens juist inleveren.
Voor de grote vermogens (vanaf schijf 3) dient op basis van het feitelijk behaalde rendement en de persoonlijke voorkeur afzonderlijk bepaald te worden of het overhevelen van gelden naar Box 2 (een BV waarin minimaal een belang bestaat van 5%) voordeel op kan leveren.

Kleine schulden Box 3 aflossen
Schulden in Box 3 verlagen de grondslag met inachtneming van een drempel van € 3.000. Indien je belasting verschuldigd bent over je vermogen is het voordeliger om kleine schulden met een totale waarde van minder dan € 3.000 af te lossen. Dit verlaagt de grondslag en leidt tot minder niet aftrekbare rentelasten.

Betaal daarnaast ook openstaande belastingschulden. Belastingschulden verlagen de grondslag namelijk niet.

Verruimde schenkingsvrijstelling
De bestaande eenmalige schenkingsvrijstelling van € 100.000 wordt met ingang van 2017 in de wet opgenomen. De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar zijn en de schenking dient aangewend te worden voor de aanschaf van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld.
In het geval u al eerder heeft geschonken heeft dit mogelijk een beperkende werking op de genoemde schenkingsvrijstelling van € 100.000 en is het raadzaam uw voornemen tijdig met ons af te stemmen.

Handhaving Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) opgeschort
Hoewel de Wet DBA op 1 mei 2016 van kracht is geworden, heerst er nog onduidelijkheid en kritiek op de wijze van uitvoering. Dit heeft de staatssecretaris van Financiën doen besluiten dat handhaving van de Wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2018. De Wet DBA dient tot die tijd zonder sancties nageleefd te worden, maar het voortbestaan van deze regeling is nog onzeker.

Investeringsaftrek
Mocht je voornemens zijn nog te investeren, en heb je in 2016 al het nodige geïnvesteerd, dan is het wellicht verstandiger de aanschaf door te schuiven naar 2017. Meer investeren dan € 103.748 in 2016 zorgt namelijk voor een afname van de te ontvangen investeringsaftrek en bij een bedrag van € 311.243 vervalt de investeringsaftrek volledig.

Desinvesteringsbijtelling
Heb je de mogelijkheid een activum waarover je in 2012 investeringsaftrek hebt geclaimd te verkopen, wacht dan tot begin 2017 zodat een desinvesteringsbijtelling voorkomen wordt.

Vastlegging
Onttrek niet zonder enige vastlegging gelden uit de eigen BV. Zorg voor een duidelijke vastlegging met inachtneming van zakelijke voorwaarden. Dit om fiscale nadelige gevolgen in de toekomst te voorkomen.

BTW terugvragen op oninbare vorderingen
Met ingang van 1 januari 2017 bestaat er sneller recht op teruggave van afgedragen BTW op oninbare vorderingen. Na 1 jaar kwalificeert een vorderingen als oninbaar en mag de BTW in mindering worden gebracht op de aangifte, binnen 1 maand na afloop van het tijdvak waarin duidelijk is dat de vordering niet meer ingelost wordt. BTW over alsnog ontvangen vorderingen dient alsnog aangegeven te worden.

Mocht u actie willen ondernemen ten aanzien van bovenstaande punten of als u nog vragen hebt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Comments are closed.