Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Betrouwbare
accountant

met moderne
aanpak!’

Verdere versoepeling invorderingsbeleid belastingdienst

Het versoepelde invorderingsbeleid als maatregel om de liquiditeit van ondernemingen te verbeteren als gevolg van de Corona-crisis gold aanvankelijk tot 19 juni 2020 maar is thans verlengd tot 1 oktober 2020.

Het automatisch zonder voorwaarden verlenen van drie maanden bijzonder uitstel van betaling loopt dus nog vier maanden langer door. De lijst van belastingsoorten waarvoor het versoepelde beleid geldt, is bovendien uitgebreid van vier naar twaalf belastingmiddelen. De dividendbelasting is daarvan expliciet uitgezonderd omdat het uitkeren van dividend nu juist de liquiditeitspositie van ondernemingen verzwakt.

Het bijzonder uitstel kan zowel online als per brief worden aangevraagd, maar dat kan pas nadat aangifte is gedaan en een aanslag is ontvangen. Voor de loonheffing, omzetbelasting, inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de vennootschapsbelasting geldt dat één aanslag voldoende is om voor alle vijf belastingmiddelen in één keer uitstel van betaling te vragen.

Als langer dan drie maanden uitstel van betaling nodig is, dan worden wel beperkte eisen aan het uitstelverzoek gesteld. In dat geval dient aannemelijk gemaakt te worden dat de betalingsproblemen langer uitstel noodzakelijk maken, dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk door de Corona-crisis zijn ontstaan en dat voor de betreffende belastingschulden wel aan de aangifteplicht is voldaan. Bovendien dient de ondernemer te verklaren dat geen dividenden of bonussen uitgekeerd zullen worden noch eigen aandelen ingekocht zullen worden.

Gaat het om meer dan € 20.000 aan belastingschuld dan dient bovendien een verklaring van een derde-deskundige overgelegd te worden. Deze verklaring van bijvoorbeeld het externe administratie- en advieskantoor van de ondernemer, dient te onderbouwen dat aannemelijk is dat sprake is van werkelijke betalingsproblemen en dat deze hoofdzakelijk door de Corona-crisis zijn ontstaan. Daarnaast dient een liquiditeitsprognose opgesteld te worden die volgens de derde-deskundige plausibel is.

De reguliere verzuimboete bij naheffing wegens niet tijdige afdracht zal achterwege blijven dan wel worden teruggedraaid als uitstel is verzocht. Omdat de behandeling van de verzoeken om bijzonder uitstel door drukte langer kan duren dan gewenst, zal de verzuimboete vooralsnog vanaf 12 maart 2020 automatisch in alle gevallen achterwege worden gelaten of ambtshalve worden vernietigd. Betaling of bezwaar is dus niet nodig.

Bij vragen over deze regelingen helpt het team van Heijmans & Partners u graag verder. Neem in dat geval contact met ons op.

Comments are closed.