Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
 • mijn administratie in goede handen
 • mijn administratie in goede handen
‘Begeleiding
van start
tot verkoop!’

Wet werk en zekerheid

Als gevolg van de wet werk en zekerheid veranderen de komende jaren veel regels met betrekking tot uw personeel.  Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit de Wet werk en zekerheid met de datum van inwerkingtreding. Wanneer u hierover nog vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

Per 1 januari 2015

 • Werknemers met een contract van zes maanden of langer moet u uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk laten weten of u het contract gaat verlengen en zo ja,     onder welke voorwaarden. Dit op straffe van één maandsalaris.
 • In een tijdelijk contract van zes maanden of korter mag geen proeftijd meer opgenomen worden.
 • De regels voor de loondoorbetaling bij oproepkrachten worden strenger.  Na zes maanden vervalt de mogelijkheid van een nul urencontract en moet u de                     werknemer zijn gemiddeld aantal gewerkte uren uitbetalen. Hiervan mag uitsluitend van afgeweken worden bij CAO en als het gaat om incidentele werkzaamheden   zonder vaste omvang.
 • U mag alleen een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Per 1 juli 2015

 • Een werknemer heeft straks al na twee jaar (of drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband, uitgezonderd werknemers jonger dan 18 jaar die minder   dan 12 uur week werken. Deze keten wordt pas na zes maanden en één dag onderbroken (nu drie maanden en één dag).
 • U moet aan werknemers die na een dienstverband van twee jaar of langer uit dienst treden een transitievergoeding betalen.
 • Er komen twee vaste ontslagroutes die afhankelijk zijn van de reden van het ontslag. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend                         ziekteverzuim kunt u straks bij UWV terecht. Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie kunt u een ontbindingsverzoek indienen   bij de kantonrechter.
 • Als werknemers een vaststellingsovereenkomst tekenen bij de beëindiging van het dienstverband  hebben ze een bedenktermijn van twee of drie weken.
 • Er komt een wettelijk scholingsrecht voor werknemers.

Per 1 januari 2016

De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk verkort van 38 naar 24 maanden.

Comments are closed.